Chùa Vĩnh Nghiêm

Chân không thị huyễn

Xưa nay xứ sở không không

Xưa nay xứ sở chân tông là nhà

Chân tông thế huyễn ta bà

Thế huyễn như thị, ấy là không không.


Tác giả: Trưởng Lão Định Hương


© 2005 -2020  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage